Regulamin sklepu internetowego www.gastrogal.com.pl
REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę
pod adresem www.gastrogal.pl
Nazwa Sklepu : „GASTRO GAL
Sprzedawcą jest : „Gastro Gal” Dariusz Kuśnierz Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dominikańska 1A; 35-077 Rzeszów z Salonem sprzedaży i Magazynem na ul. Mikołaja Reja 13, 35-211 Rzeszów
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy
Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
KRS: 0000280989
NIP: 813-31-04-748
REGON: 690696464.
Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać pod numerem Biura Obsługi Klienta :
 – telefon : +48 609 086 893 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.oo – 16.oo (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)
 – e-mail (adres poczty elektronicznej) : biuro@gastrogal.pl


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności :
 – zasady zawierania i wykonywania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów
 – zasady otrzymywania Newsetterów
 – zasady postępowania w przypadku odstąpienia od Umowy i reklamacji. 

 

§1 Definicje

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gastrogal.com.pl prowadzony przez Gastro Gal

Gastro Gal – właściciel serwisu, Sprzedawca , sprzedający w sklepie internetowym, również nazwa sklepu

Administrator – podmiot zarządzający serwisem

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.gastrogal.com.pl

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U.2013.1422)

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, oraz korzystająca z produktów dostępnych w Sklepie Internetowym – jako Konsument lub jako Przedsiębiorca.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z własną działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lecz posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej bezpośrednio związanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Gastro Gal Dariusz Kuśnierz Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 11. 

Kupujący – Klient (Konsument lub Przedsiębiorca) dokonujący zakupu w sklepie. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana przez Sprzedawcę i Kupującego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Strona Umowy – Sprzedawca i Kupujący (tj. Konsument/Przedsiębiorca).

Przedmiot Transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Produkt Niestandardowy – Towary nieprefabrykowane, wymagające pozaseryjnej (o wydłużonym terminie) produkcji ze względu na zmianę indywidualnych wariantów takich jak kolor, wymiar itp.

Usługa Dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość zamawianego Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce dostarczenia Towaru oraz dane Kupującego udostępnione przezeń w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy . 

Czas Realizacji Zamówienia –liczba dni roboczych, w czasie których Sprzedawca: skompletuje Zamówienie, które Kupujący złożył w Sklepie Internetowym, powierzy Towar firmie kurierskiej, która dostarczy zamówiony przez Kupującego Towar na wskazany w Zamówieniu adres (tj. miejsce dostarczenia Towaru).

Konto Osobiste Klienta, zwane dalej Kontem – panel zarządzania czyli miejsca w serwisie internetowym Gastro Gal, w którym Klient może składać zamówienia, przeglądać historię dotychczasowych zamówień oraz ma możliwość do dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych.

Przedmiot Transakcji – Towary oferowane przez Sklep Internetowy. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów okazały się być chwilowo niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego – telefonicznie lub drogą mailową – o zaistniałej sytuacji. 

Newsletter – informacja handlowa wysyłana drogą elektroniczną. 
 

§2 Zasady ogólne
 1. Każdy Klient może bezpłatnie korzystać z serwisu Gastro Gal, lecz zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W ramach tego dostępu Klient może przeglądać ofertę sklepu oraz dokonywać zakupów bez rejestracji lub z rejestracją własnego konta. Rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i całkowicie bezpłatna, skutkuje założeniem – własnego Konta Osobistego.
 2. Utworzenie Konta w Sklepie Internetowym następuje na czas nieokreślony przy czym Gastro Gal zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Osobistego Klienta – ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, do których w szczególności należą :
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego bez poszanowania dóbr osobistych innych podmiotów
  2. dostarczanie i przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, przybierających postać SPAM-u
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie
  4. zaleganie z zapłatą Ceny za zamówione przez Kupującego Produkty
 3. Rejestracja daje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu – rejestrując własne konto Klient ma możliwość podglądu dokonanych przez niego transakcji, statusu ostatniej transakcji, możliwości samodzielnej modyfikacji własnych danych osobowych lub zupełnego usunięcia konta.
 4. Warunkiem koniecznym dokonania rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 5. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 6. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Karty towarów zawierają opisy i zdjęcia oferowanych produktów, które w przypadku wprowadzania przez producentów kolejnych zmian mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów. Rozumieć przez to należy, iż zakupiony przez Klienta produkt może różnić się nieznacznie od produktu prezentowanego na zdjęciu . Przedmiotowa niezgodność może polegać wyłącznie na ulepszeniu towaru – w szczególności  poprzez nadanie towarowi nowszego wyglądu, czy też uzupełnienie towaru w dodatkowe funkcje itp. – podnoszącym jego jakość i/lub wartość. Sprzedawca zastrzega, że niezgodność towaru nabytego przez Kupującego z towarem oferowanym na stronie Sklepu nie będzie pozbawiała towaru jego cech. Towar wysłany Kupującemu będzie posiadał wszystkie cechy wyszczególnione w karcie towaru, zamieszczonej na stronie Sklepu.
 7. Karty prezentowanych produktów określają ich ogólną dostępność. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych przez Kupującego towarów nie były dostępne w określonym terminie, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

§3 Zakupy, rejestracja i logowanie
 1. Klient będący Kupującym może dokonać zakupu na dwa sposoby : 
  1. rejestrując swoje Konto i dokonując zakupów jako Kupujący zarejestrowany w systemie
  2. może pominąć proces rejestracji i dokonać zakupu bez posiadania Osobistego Konta Klienta
 2. Klient posiadający Konto korzysta z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia – logując się podaje jedynie login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
 3. Klient nie posiadający konta każdorazowo będzie musiał przejść pełną procedurę wypełnienia niezbędnego do realizacji zamówienia formularza
 4. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym, skutkująca założeniem tzw. Konta Osobistego Klienta, wymaga wypełnienia – opracowanego przez Gastro Gal – formularza rejestracji. Przed założeniem ww. Konta Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz w trakcie procedury rejestracji zaakceptować jego warunki, podać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wypełnić pozostałe wymagane pola (oznaczone gwiazdką) oraz podać hasło.
 6. Akceptując niniejszy regulamin Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne w celu możliwości realizacji składanego zamówienia.
 7. Dodatkowo Klient ma możliwość zaakceptowania opcji zezwalającej na przetwarzanie swoich danych .
 8. Po wypełnieniu formularza, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny, którego użycie umożliwia dopełnienie procedury zakładania Konta Osobistego Klienta. Z chwilą założenia Konta, Klient zyskuje możliwość swobodnego logowania się na własne Konto oraz korzystania z oferowanych przez Sklep Internetowy funkcji.
 9. Zarejestrowanie Konta Osobistego Klienta w Sklepie internetowym jest również możliwe w trakcie kompletowania produktów w koszyku, czyli w trakcie składania Zamówienia.
 10. Klient nie posiadający własnego konta składający zamówienie bez rejestracji udostępnia swoje dane osobowe jedynie w celu poprawnego wykonania umowy sprzedaży oraz praw Klienta wynikających z możliwości reklamacji towarów ale nie ma możliwości ich modyfikowania.
 11. Klient posiadający własne konto zawsze ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz usunięcia. Posiada również możliwość kompletnego usunięcia Konta. Dane Klienta pozostają jedynie w systemie księgowym Gastro Gal.

 

§4 Ceny towarów
 1. Cena każdego z produktów oferowanych przez Sklep Internetowy, jest określona w dwojaki sposób, tj. jako cena netto (bez VAT) oraz cena brutto (z VAT). Kupującego spoza obszaru Polski mają możliwość podglądu ceny wyrażonej w walucie euro. W chwili obecnej jednak wszystkie płatności odbywają się w złotówkach – czyli w „Koszyku” Kupujący ma możliwość zobaczyć cenę w PLN .
 2. Kurs euro podawany na stronie głównej Serwisu ma na celu jedynie poinformowanie Kupującego , ile wynosiłaby cena zamówionego przez niego produktu, gdyby zapłata miała nastąpić w walucie euro. Klient chcący przeprowadzić proces płatności w walucie obcej musi taki sposób płatności indywidualnie uzgodnić ze Sprzedającym wysyłając odpowiednią informację na adres : sklep@gastrogal.pl  i uzgadniając ze Sprzedającym przeprowadzenie płatności w sposób zgodny z prawem polskim.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostały wskazane w § 7 niniejszego Regulaminu, jednak Kupujący bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia zostanie poinformowany o całkowitej wartości zamówienia co oznacza, że będzie znał dokładnie wartość zamówienia – cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu tj. w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Ceny produktów dostępnych w Sklepie Internetowym obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień za pośrednictwem ww. Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Towary oferowane do sprzedaży poza sklepem internetowym posiadają inne odrębne ceny tak więc Klienci składający zapytania lub zamówienia poprzez telefon, fax lub mail z pominięciem sklepu internetowego otrzymują odrębną cenę obowiązującą w Salonach Gastro Gal. Klient chcący otrzymać gwarancję ceny istniejącej w serwisie gastrogal.com.pl musi takie zamówienie złożyć bezpośrednio poprzez ten serwis przechodząc kompletną procedurę zamawiania towaru.
 6. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na karcie towaru.
 7. Ceny towarów dostępnych w Sklepie Internetowym mogą ulegać zmianom z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny dokonana po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, nie powoduje zmiany ceny obowiązującej w chwili składania Zamówienia.”
§5 Składanie zamówień
 1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
 3. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem stron Sklepu internetowego skompletować zamówienie. Korzystając z „Koszyka”. Kupujący dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera wariant, jeśli towar jest oferowany w różnych wariantach.
 4. Kompletując zamówienie (na każdym etapie) Kupujący może dodać, usunąć bądź zmienić ilość produktów. Zmiana wariantu (np. wymiaru, koloru itp. ) wymaga wcześniejszego usunięcia produktu z koszyka i wstawienia produktu z nowym wariantem.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli zachowany zostanie następujący sposób kontaktu Sprzedawca – Kupujący :
  1. Kupujący wyśle zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPATY” co skutkuje wysłaniem zamówienia do Sklepu Internetowego i oznacza złożenie przez Kupującego zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym pociąga za sobą obowiązek zapłaty i oznacza, że Kupujący złożył Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży, przenoszącej na Kupującego własność zamówionego Towaru.
  2. Sprzedawca wyśle maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zamówienia.
  3. Kupujący odbierze powyższego maila zwrotnego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji opatrzonego dodatkowo załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, gotowego do wypełnienia formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ten mail wyczerpuje konieczność informacji Klienta o jego rzeczywistym zamówieniu oraz udostępnia te dane Klientowi. Daje jednocześnie możliwość utrwalenia na dowolnym nośniku trwałym zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi. 
  4. Kupujący potwierdzi zgodność zawartych w mailu informacji z jego zamówieniem poprzez kliknięcie na link potwierdzający złożone zamówienie.
 6. Jeśli, po złożeniu przez Kupującego zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego wysyłając pisemną informację na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przez Kupującego w chwili dokonywania rejestracji, bądź na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia (jeśli ww. adresy różnią się od siebie). W takim przypadku Kupujący może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym Sprzedawcę w formie wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia wyrażającego wolę anulowania przez Kupującego części/całości Zamówienia. Jeśli Kupujący zdążył uprzednio zapłacić za zamówiony Towar, co do którego żąda anulowania Zamówienia, Sprzedawca zwróci mu niezwłocznie uiszczoną za ww. Towar cenę. Kupującego nie obciążają żadne opłaty związane z ww. zwrotem.

 

§6 Dostawa i Płatności
 1. Towar jest dostarczany na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia (tzw. Miejsce Dostarczenia Towaru) za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru przez Kupującego – w siedzibie Sprzedawcy (patrz stopka – sekcja „Dostawa i Płatności” na stronie głównej serwisu) .
 2. Kupującego obciążają tzw. koszty wysyłki Towaru, wskazane w cenniku w sekcji Dostawa i Płatności. Wysokość obciążających Kupującego kosztów zależy m.in. od: rodzaju transportu, miejsca dostarczenia Towaru (czy znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź poza jej granicami) oraz formy płatności za Towar. Kupujący ma możliwość zapoznania się z cennikiem transportu, używając sekcji „Dostawa i płatności” lub klikając tutaj.
 3. Ze względu iż sprzęt dostarczany jest, bezpośrednio z magazynów producentów istnieje możliwość, iż do Klienta zostanie dostarczonych kilka przesyłek. Zastosowanie to ma miejsce zawsze gdy Klient złoży zamówienie składające się z produktów, które w karcie produktowej przypisane są do różnych producentów lub termin dostawy jest różny dla poszczególnych grup towarowych.
  W takim przypadku najczęściej wystąpią zwiększone koszty dostawy (kilka przesyłek – paczek). Jeśli jednak Klient chce obniżyć koszty dostawy i otrzymać jedną przesyłkę może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą notatki przy finalizacji zamówienia, wskazując chęć obniżenia kosztów dostawy poprzez otrzymanie jednej przesyłki.
  Otrzymanie jednej przesyłki zamiast kilku (w sytuacji wskazanej wyżej) powoduje wydłużenie czasu dostawy do 14 dni. Związane to jest z koniecznością skompletowania całego zamówienia w magazynie Sprzedawcy a następnie wysłanie wszystkich zamówionych Towarów jedną paczką. 
 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty – uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Przelewy bankowe księgowane są zwykle do 2. dni roboczych i termin ten zależy od systemu przyjętego przez bank Kupującego. W przypadku płatności za pobraniem czas rozpoczęcia realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia przez Kupującego zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 2 do 14 dni od momentu rozpoczęcia realizacji (patrz wyżej),  jednak może ulec wydłużeniu do 30 dni w przypadku Produktów Niestandardowych (np. meble ze stali nierdzewnej), o czym Klient jest informowany odpowiednim wpisem w karcie towaru. Dodatkowo wydłużone terminy dostawy (tj. ponad okres czternastu dni roboczych) będą każdorazowo uzgadniane z Kupującym – drogą elektroniczną.
 6. W przypadku gdy termin realizacji Zamówienia nie zostanie sprecyzowany (tj. nie zostanie wskazany w Karcie Towaru) należy stosować zasadę, zgodnie z którą jeśli Strony nie postanowiły inaczej, Sprzedawca ma 30 dni kalendarzowych na wydanie rzeczy Kupującemu.
 7. Zamówiony Towar jest dostarczany na wskazany przez Kupującego adres, stanowiący Miejsce Dostarczenia Towaru, znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo poza jej granicami. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W razie wątpliwości Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałych wątpliwościach wynikających z nieprawidłowego uzupełnienia przez Kupującego formularza zamówienia, co może wiązać się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji Zamówienia bądź w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem powodować konieczność jego anulowania.
 8. Przed odebraniem Towaru Kupujący winien sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniom w trakcie transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm/plomb. 
  W przypadku gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia bądź zamieszczone na nim taśmy/plomby są zerwane, Kupujący powinien zaniechać odbioru Towaru oraz zwrócić go na adres Sprzedawcy , widniejący na przesyłce.
 9. Jeśli Towar został dostarczony za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej – Kupujący winien sporządzić w obecności Kuriera pisemny protokół opisujący stwierdzoną szkodę, opatrzony własnoręcznym podpisem Kupującego oraz przekazać go Kurierowi wraz z nieodebranym Towarem.
  2. poczty – Kupujący winien sporządzić pisemny protokół opisujący stwierdzoną szkodę, opatrzony własnoręcznym podpisem Kupującego oraz wysłać go Sprzedawcy wraz z nieodebranym Towarem.
 10. Nadto, w każdym przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedawcą wysyłając – drogą elektroniczną – powiadomienie o zaistniałej sytuacji oraz dokonaniu zwrotu Towaru (należy wskazać nr zwróconej przesyłki, datę dostarczenia i zwrotu Towaru).
 11. Jeśli Kupujący nie stwierdził żadnych uszkodzeń opakowania, winien – przed odejściem Kuriera – sprawdzić jego stan ilościowy oraz jakościowy. W razie stwierdzenia uszczuplenia Towaru bądź jego uszkodzenia czy też zniszczenia, Kupujący winien postąpić tak jak w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania (tj. zgodnie z powyższą procedurą)
 12. Kupujący może w procesie zakupu towaru (wyboru dokumentu zakupu) zdecydować czy chce otrzymywać drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektroniczny obraz dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.  Niniejsza zgoda upoważnia Sprzedawcę do ich przechowywania oraz udostępniania organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, na zasadach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa.
 13. Na każdy sprzedany towar wystawiony zostaje paragon lub faktura VAT. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 14. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 15. Dostarczenie Kupującemu zamówionego przezeń Towaru – na adres wskazany w trakcie składania przez Kupującego Zamówienia – następuje za odpłatnością (tzw. „koszty wysyłki”) lub bez dodatkowych opłat i zależy od wysokości zamówienia i miejsca dostawy.
  W przypadku zamówień składających się z produktów różnych producentów lub towarów dla których termin dostawy jest różny dla poszczególnych grup towarowych – koszt wysyłki liczony jest dla każdej paczki osobno, chyba że Kupujący uzgodni inny sposób dostawy ze Sprzedającym w sposób opisany powyżej.
  Szczegóły dostępne są w każdej chwili w stopce strony w sekcji „Dostawa i Płatności” lub klikając tutaj.

 

§7 Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący – Konsument, który zawarł z Sprzedawcą umowę sprzedaży będącą umową zawartą na odległość – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) – ma prawo do odstąpienia od przedmiotowej umowy, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem Towaru Sprzedawcy .
 2. Prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone w czasie co oznacza, że wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania Towaru Kupującemu (Konsumentowi), bądź od dnia zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi na rzecz Konsumenta.
 3. Warunkiem skuteczności odstąpienia jest złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na formularzu odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu) przed upływem zakreślonego powyżej terminu.
 4. Sprzedający informuje Kupującego o przysługującym mu prawie do odstąpienia od ww. umowy – na każdym etapie realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, jak również zamieszczając niezbędne informacje dostępne w sekcji „Reklamacje i Zwroty” znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega, że prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie Kupującemu – Konsumentowi. Tym samym nie przysługuje ono Kupującemu – Przedsiębiorcy.
 6. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany do siedziby Gastro Gal w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać Sprzedawcy na adres jego siedziby. Koszty zwrotu towaru obciążają każdorazowo Kupującego.
 9. W ciągu dwóch dni roboczych licząc od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony przez Konsumenta Towar jak również oświadczenie o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy (jeśli ww. zdarzenia nastąpiły w odmiennych terminach – należy przyjąć termin późniejszy) Sprzedawca dokona sprawdzenia zwróconego Towaru. Jeżeli Towar spełnia niezbędne wymagania, o których mowa powyżej, Sprzedawca wystawi Konsumentowi fakturę korygującą. 
 10. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane Konsumentowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Konsument jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy oryginał faktury korygującej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Konsumenta.
 11. Sprzedawca zwróci niezwłocznie (lecz nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przezeń oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy) wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia zamówionego Towaru – inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze zwracany przez Kupującego Towar, będzie miał możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru. Zwrot pieniędzy będzie dokonany w taki sam sposób, w jaki Konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów :
  1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 
  4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
  8. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę 
  11. Zawartej w drodze aukcji publicznej
  12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§8 Zwroty i Reklamacje
 1. Dostarczony Kupującemu Towar powinien być wolny od wad, zarówno fizycznych jak i prawnych. Jeśli dostarczony Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z ww. umową, jeżeli:
  1. Nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony  w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru
  2. Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego
  3. Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia
  4. Został  wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.
  5. Towar ma wadę fizyczną także wówczas gdy został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę  lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który dokonując montażu i uruchomienia Towaru postępował według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru obejmuje wyłącznie te wady , które istniały w chwili wydania Towaru Kupującemu albo  wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w chwili wydania go Kupującemu.
 4. Towar ma wadę prawną, jeżeli:
  1. Stanowi własność osoby trzeciej.
  2. Jest obciążony prawem osoby trzeciej.
  3. Ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu 
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru:
  1. Wobec Konsumenta za WADY FIZYCZNE : przez okres 2 lat od dnia wydania Towaru co oznacza, że Konsument ma 24 miesiące na stwierdzenie wady i zawiadomienie Sprzedawcy o wadzie Towaru, przy czym zawiadomienie nie może być złożone później niż w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. Istnieje domniemanie, iż wada lub jej przyczyna wskazana w pierwszych dwunastu miesiącach miała już miejsce w momencie zakupu, natomiast jeśli Kupujący reklamuje Towar w drugim roku trwania rękojmi, to ma on obowiązek wykazać, że taka wada faktycznie istniała w momencie zakupu. Może przy tym wesprzeć się opinią i analizami niezależnych rzeczoznawców.
  2. Wobec Przedsiębiorcy za WADY FIZYCZNE : przez okres 2 lat lub inny dowolny okres – o ile taki został wskazany w zawartej z Przedsiębiorcą umowie sprzedaży.
   1. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli nie zbadał Towaru  w sposób przyjęty w profesjonalnym obrocie tego rodzaju Towarów i nie poinformował niezwłocznie Sprzedawcy o ujawnionej wadzie (w praktyce jest to termin nie dłuższy niż 30 dni od daty wydania Towaru)
   2. Jeśli wada ujawniła się w późniejszym terminie niż wyżej wskazany to Przedsiębiorca aby nie stracić uprawnień z tytułu rękojmi ma również obowiązek poinformowania niezwłocznie Sprzedawcy o ujawnionej wadzie (w praktyce jest to termin 7 dni od daty ujawnienia wady). W takim wypadku na Kupującym (Przedsiębiorcy) leży obowiązek udowodnienia, że taka wada istniała w momencie zakupu.
   3. Niedochowanie powyższych terminu powoduje, że roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu.
    WYJĄTEK : utrata przez Przedsiębiorcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru  nie nastąpi, mimo niezachowania przezeń terminów do zbadania Towaru lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo   zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.
  3. wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy za WADY PRAWNE : przez okres 2 lat od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca dowiedział się o istnieniu wady ale jeśli  Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne
 6. Jeżeli wydany Kupującemu Towar posiada wadę (fizyczną i/lub prawną) i Kupujący poinformował Sprzedawcę o tym fakcie w terminach wyznaczonych do zgłoszenia reklamacji to Kupujący ma prawo:
  1. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad.
  2. Żądać usunięcia wady Towaru.
  3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, z tym, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej  z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru posiadającego stwierdzoną przez Kupującego wadę pozostaje do wartości Towaru pozbawionego wady.
  4. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednakże: Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna. 
   1. UWAGA: Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (wymagać obniżenia ceny) albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (wymagać odstąpienia od Umowy), jednak wymaganie takie będzie bezskuteczne w  przypadku gdy Sprzedawca przystąpił niezwłocznie  i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego do naprawy lub wymiany wadliwego Towaru.
    Sprzedawca jednak nie może odmówić przyjęcia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy proponując naprawę lub wymianę Towaru, w przypadku gdy Towar był już wymieniony /naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca na wezwanie Klienta nie wypełnił obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
    W przypadku gdy Sprzedawca proponuje naprawę lub wymianę Towaru na Towar wolny od wad, Kupujący może zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę naprawy Towaru zażądać wymiany Towaru na wolny od wad albo odwrotnie, zamiast wymiany Towaru zażądać usunięcia jego wady (naprawy) jednak Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo  w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może również odmówić wymiany lub naprawy Towaru gdyby taki sposób usunięcia wady przewyższał cenę Towaru, w takim przypadku Sprzedawca może zaproponować odstąpienie od Umowy i zwrot poniesionych kosztów.

     
 7. Reklamacje wadliwego Towaru należy wysyłać stosując jeden z następujących sposobów:
  1. Drogą elektroniczną na adres : sklep@gastrogal.p
  2. Listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres: Gastro Gal; ul. Mikołaja Reja 13; 35-211 Rzeszów
 8. W treści reklamacji należy wskazać:
  1. Wadę/-y Towaru
  2. Oznaczenie pozwalające na identyfikację Towaru
  3. Datę zawarcia umowy sprzedaży
  4. Datę wydania Towaru
  5. Datę stwierdzenia wady fizycznej Towaru bądź powzięcia wiadomości o wadzie prawnej Towaru
  6. Żądanie wysuwane przez Kupującego z tytułu wadliwości Towaru
  7. Numer telefonu kontaktowego umożliwiający nawiązanie z Kupującym bezpośredniego kontaktu.
 9. Kupujący, który zgłosił reklamację Towaru zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: „Gastro Gal” ; ul. Dominikańska 1A; 35-077 Rzeszów
 10. Koszty poniesione  przez Kupującego  w związku z odesłaniem Sprzedawcy wadliwego  Towaru, zostaną Kupującemu zwrócone przez Sprzedawcę  natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Jeżeli Towar składa się z kilku elementów, Kupujący powinien przed odesłaniem Towaru Sprzedawcy przywrócić Towar – w miarę możliwości – do stanu, w jakim został mu on wydany.
 12. Odsyłając Towar Kupujący powinien posłużyć się oryginalnymi opakowaniami w jakich Towar znajdował się w chwili jego wydania oraz załączyć całość dokumentacji, jaką Kupujący otrzymał od Sprzedawcy w związku z kupnem Towaru.
 13. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
  W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego   do których Sprzedawca  odsyła Kupującego.
 14. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i Zwroty” jak również na dowolnym innym druku lub klikając tutaj.
 15. Gastro Gal rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 16. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gastrogal.pl. lub telefonicznie, przy czym reklamacja taka powinna zawierać opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz adres poczty elektronicznej którego dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Gastro Gal. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Towary i Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy. Reklamowany produkt należy odesłać na koszt gwaranta i jego adres. Naprawiony produkt niezwłocznie po wykonanej usłudze i  nie później niż w terminie 14 dni odsyłany jest Kupującemu na koszt gwaranta. W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,   w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, normujące zagadnienie gwarancji, do których Sprzedawca  odsyła Kupującego.
§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Usługobiorca będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia zawisłego między nim a Usługodawca sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
   

 

§10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez Gastro Gal Dariusz Kuśnierz Sp.J., który to jest administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami czynionymi w serwisie jest Gastro Gal ale może powierzyć to zadanie innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. jednostkom spedycyjnym, lub na wezwanie bankom, instytucjom finansowym związanym z zamówieniem oraz innym urzędom państwowym.
 3. Klient posiadający własne konto zawsze ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz usunięcia. Posiada również możliwość kompletnego usunięcia Konta. Dane Klienta pozostają jedynie w systemie księgowym Gastro Gal.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia i jest dobrowolne.
 5. Portal Gastro Gal wykorzystuje pliki typu cookies – o czym każdy Klient informowany jest podczas pierwszej wizyty w serwisie – które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klienta a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu. Klient może w dowolnym momencie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies, może to jednak być przyczyną niepoprawnego funkcjonowania serwisu
 6. Administrator zapewnia kompleksową ochronę danych osobowych Usługobiorców przed dostępem do nich przez nieupoważnione osoby/podmioty, jak również przed ich bezprawnym przetwarzaniem.
 7. Szczegółowe informacje na temat “Polityki prywatności oraz Polityki Plików cookies”  jak i informacji zawartych w “Klauzuli Informacyjnej o przetwarzaniu Danych Osobowych” można zanleź pod linkami znajdującymi się na końcu Regulaminu.

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.:Dz.U.2014.121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U.2013.1422), ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Wszelkie spory wynikłe między Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywane przez właściwy – zgodnie z ustawą – sąd powszechny, chyba że  Sprzedawca i Kupujący umówili się w umowie sprzedaży, że spory mogące wyniknąć między nimi w przyszłości będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy.  
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać lub wyłączać jakiekolwiek prawa Klientów wynikających z przepisów prawa.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego www.gastrogal.com.pl w sekcji „Regulamin”
 6. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu.
 7. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.