POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument reguluje Politykę Prywatności firmy Gastro Gal w stosunku do wszystkich podmiotów współpracujących bądź mających zamiar podjęcia takiej współpracy (zwanych dalej Klientem lub Partnerem) a w szczególności do Użytkowników Serwisu Internetowego (zwanych dalej Użytkownikiem) http://gastrogal.pl  (zwanego dalej Serwisem). 

Gastro Gal Dariusz Kuśnierz Spółka Jawna (zwana dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Partnerów i Użytkowników Serwisu.
Serwis oparty jest o protokół SSL (https:// lub ikona kłódki w pasku adresu) co oznacza iż połączenie jest bezpieczne a dane Użytkowników serwisu są szyfrowane.. 
Protokół SSL (ang. Secure Socket Layer) służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych posiadanych przez firmę jak i zawartych w Serwisie https://gastrogal.pl
jest „Gastro Gal” Dariusz Kuśnierz Spółka Jawna  z siedzibą:  35-077 Rzeszów, ul. Dominikańska 1A zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerami KRS: 0000280989, NIP: 8133107748 oraz REGON: 690696464

Dane osobowe
Partnerów i Użytkowników korzystających z usług świadczonych przez Usługodawcę (w sposób rzeczywisty jak i wirtualny – drogą elektroniczną) prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego https://gastrogal.pl w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór
danych osobowych Klientów i
Użytkowników
imię i nazwiskofirma przedsiębiorcyadres zamieszkaniaadres siedzibynumer telefonuadres e-maildane rejestracyjne Realizacja celów firmyPrezentacja oferty lub informacjiPrzygotowanie umowy z Klientem lub Użytkownikiem oraz jej  realizacja.Wysyłka towarów – kurierzyPłatności – operatorzy płatności i bankiPorady prawne i  windykacje prowadzone przez kancelarie adwokackie.
Zbiór
danych osobowych
Partnerów
imię i nazwiskoadres zamieszkanianumer telefonuadres e-mail Realizacja procesu rekrutacyjnego.Zatrudnienie – Umowa o Pracę, Zlecenie itp.
Zbiór
danych osobowych Klientów i
Użytkowników,
którzy złożyli reklamacje
imię i nazwiskofirma przedsiębiorcyadres zamieszkaniaadres siedzibynumer telefonuadres e-mailnumer reklamacji Prowadzenie postępowań
związanych z reklamacją.
Zbiór danych osób
korzystających
z formularzy kontaktowych
imię i nazwiskoadres e-mailnumer telefonu Umożliwienie kontaktu
z Usługodawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.
Zbiór danych osób,
które wystawiły opinie
o oferowanych usługach
imię i nazwisko Umożliwienie Użytkownikom 
wystawienie opinii dotyczących świadczonych usług.
Zbiór danych osób,
które wyraziły zgodę
na otrzymywanie
informacji handlowych
imię i nazwiskoadres e-mailnumer telefonu Przesyłanie przez
Usługodawcę
informacji handlowych.

Usługodawca nie udostępnia w celach marketingowych  zebranych danych podmiotom trzecim.
Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Partnerów i Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,

  • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  • odpowiednio zabezpieczone,

  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Partnerów i Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, z dochodzeniem roszczeń a także z wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika
Partnerom i Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w czasie rejestracji w Serwisie mogą być przez niego samodzielnie edytowane i usuwane w zakładce „Konto Użytkownika”. Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Użytkownika. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@gastrogal.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.
Serwis jest hostowany (utrzymywany technicznie) przez firmę Big Com

Pliki „cookies”
To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego https://gastrogal.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji Użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?
Na stronie internetowej https://gastrogal.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

  • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.

  • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.

  • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

Zarządzanie plikami „cookies”
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu.
Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Gromadzenie danych
Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

W trakcie świadczenia usług na rzecz Użytkowników, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy,

Inne
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

Link do Klauzuli RODO
Link do Polityki Plików Cookies