KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
Zgodnie z 6 ust. 1 lit. a i f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gastro Gal Dariusz Kuśnierz Spółka Jawna z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Dominikańska 1A, 35-077 Rzeszów, zwany dalej Administratorem.
 2. Podstawą  prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6, ust 1. Lit. b-c oraz lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Źródłem pochodzenia danych są informacje uzyskane od osoby której dane dotyczą oraz z powszechnie dostępnych źródeł: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej, ogólnodostępne Ewidencje Branżowe, internet , itp.
 4. Dane będą przetwarzane w celu:
  • realizacji transakcji handlowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i mogą być udostępniane stronie trzeciej uczestniczącej w realizacji np.: transportu, reklamacji, itp.
  • prezentacji oferty lub informacji
  • realizacji przedsięwzięć wskazanych w Pana/ Pani zgodzie.
  • realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu usług własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
 5. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit . e. Pana/Pani dane osobowe  będą przechowywane  w formie umożliwiającej identyfikacje przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków przez okres zgodny  z wymogami prawa w tym zakresie. 
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych. (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa).
 9. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności stosowanej w firmie Gastro Gal oraz polityki plików „cookies” .

  Link do Polityki Plików Cookies
  Link do Polityki Prywatności